Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Select Actiris

-

Actiris zet in op een kwaliteitsvolle dienstverlening voor werkgevers. Bedoeling: zoveel mogelijk werkzoekenden aan een job helpen.

De dienst Select Actiris zorgt voor preselectie en prerekrutering op maat van werkgevers. Elke werkgever heeft 1 Single Point of Contact. De SPOC contacteert de werkgever binnen de 24 uur met de informatie of het gezochte profiel in de databank zit. En stuurt dan binnen de 10 werkdagen maximaal 6 gescreende kandidaten naar de werkgever.

6 teams voor  werkgevers uit volgende sectoren:

Meer info ▾

Samenwerkingsovereenkomsten

-

Actiris helpt werkgevers bij de rekrutering van de gepaste werknemers. De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst op maat. De wederzijdse verbintenissen zijn afhankelijk van de behoeften van de werkgever. Het gaat van eenvoudige oplossingen voor de aanwerving van kandidaten tot het sturen van een inhouse-consulent van Actiris.

Eind 2015 heeft Actiris een samenwerkingsovereenkomst met 200 bedrijven, waaronder de RTBF, Proximus, H&M, Sabca en de MIVB.

Success stories

-

 

Proximus

25/03/2015, Brussel: Proximus-CEO Dominique Leroy lanceert een oproep aan alle grote bedrijven in Brussel om jonge werkzoekenden aan een eerste werkervaring te helpen


Op 25 maart kwamen een vijftigtal gemotiveerde jongeren zich voorstellen bij Proximus. Ze willen er een stageplaats bemachtigen, om zo hun kansen op een job te verhogen.


Dominique Leroy is tevreden over de dienstverlening van Actiris. In 2015 liepen 35 Brusselse jongeren stage bij Proximus. Ze roept andere bedrijven op om dit voorbeeld te volgen en zo bij te dragen aan de daling van de werkloosheid in Brussel.

Restaurant Brugmann

28/05/2015, Brussel: Restaurant Brugmann opent de deuren en werft al zijn personeelsleden aan via Actiris


Het prestigieuze restaurant Brugmann is een hoogtempel van de Brusselse gastronomie. De Frans-Belgische chef-kok Matthias Van Eeno kon zich volledig toeleggen op zijn eigenlijke bezigheid, haute cuisine. Want voor zijn aanwervingen deed hij een beroep op Select Actiris.


Een twintigtal personeelsleden voor de keuken, de zaaldienst en de administratie werden op maat van het restaurant geselecteerd voor de opening van het restaurant.

Online werkaanbiedingen

-

Werkgevers kunnen hun werkaanbiedingen verspreiden via de kanalen van Actiris. Een Direct Online-werkaanbieding wordt gepubliceerd op de website. Geïnteresseerde werkzoekenden nemen rechtstreeks contact op met de werkgever.
Werkgevers kunnen zelf vacatures publiceren op de website van Actiris via de tool ‘Mijn Actiris Werkgever’.

Meer info ▾

Werkgeversevenementen

-

Actiris organiseert evenementen om zijn diensten of de tewerkstellingsmaatregelen bekend te maken bij werkgevers.

20 evenementen (werkgeversontbijten, presentaties…)

34 jobdatings 

Taal

-

Talenkennis is een belangrijke troef op de arbeidsmarkt. Eén op de twee werkaanbiedingen bevat expliciete taaleisen. Meestal gaat het om kennis van beide landstalen. Kennis van het Frans en Nederlands verhoogt dus aanzienlijk je kansen op een job.

Actiris helpt werkzoekenden hun talenkennis te verbeteren. Op die manier verhogen de kansen op een job.

Meer info ▾

Interregionale mobiliteit

-

Actiris stimuleert de interregionale mobiliteit en helpt werkzoekenden ook aan een job buiten Brussel.

De VDAB geeft de vacatures afkomstig uit de rand door aan Actiris.

Meer info ▾

Sociale clausules

-

Bij een overheidsopdracht, gesubsidieerd door het Brussels Gewest, met een budget van tenminste 750 000 euro en een werktijd van tenminste 60 werkdagen, moet de aannemer een bepaald aantal werkuren van de opdracht voorbehouden aan werkzoekenden.

26 aanbestedende Brusselse overheden werden begeleid door de cel ‘Sociale clausules’. Een dertigtal bedrijven werden gesensibiliseerd voor de sociale clausules en hebben de nodige info gekregen om de clausules goed te kunnen uitvoeren.

Jongerengarantie

-

De jongerenwerkloosheid daalde verder in 2015, maar blijft dramatisch hoog. Het is dan ook de absolute prioriteit van Actiris en de Brusselse Regering om alle jongeren een eerste werkervaring te kunnen bieden.

De Youth Guarantee is een maatregel die jongeren onder de 30 een stage, opleiding of job garandeert binnen de 6 maanden na de inschrijving bij Actiris.

Actiris startte in 2013 met een dienst Youth Guarantee, die vooral werk maakte van de instapstages. De eerste resultaten zijn positief, de kansen op werk verhogen aanzienlijk voor jongeren die gebruik maakten van de instapstage. Heel wat jongeren worden aangeworven bij dezelfde werkgever. Andere jongeren hebben meer kans om nadien een job te vinden.

Het volledige programma van de Youth Guarantee ging van start in 2015. Actiris startte met een volledig nieuwe aanpak om jonge werkzoekenden te begeleiden. Elke jongere stelt met zijn referent-consulent een persoonlijk actieplan op maat van zijn noden op. De consulent volgt de werkzoekende op via mail, telefoon, sms en via face-to-facegesprekken.

Meer info ▾

Actiris international

-

Actiris moedigt Brusselse werkzoekenden aan om stage te lopen of een job uit te oefenen in het buitenland. Een verrijkende ervaring en de ideale manier om een vreemde taal te leren.

Meer info ▾

Diversiteit

-

Actiris pleit voor diversiteit een strijdt tegen elke vorm van discriminatie.

De Dienst Diversiteit begeleidt bedrijven uit de private en publieke sector bij de implementatie van een diversiteitsplan.

Hiermee bevorderen we de toegang tot en het behoud van werk voor verschillende doelgroepen, zoals personen met een migratieachtergrond, jongeren (-26 jaar), personen met een handicap, laaggeschoolden en personen met ervaring (+45 jaar).

In 2015 werd extra initiatief genomen voor personen met een handicap. Maar 1 op 3 personen met een handicap werkt. Actiris geeft eerste lijnsadvies bij de aanwerving en verwijst door naar gespecialiseerde organisaties.

Bij 11 Brusselse bedrijven een diversiteitplan afgesloten. Dit brengt het totaal van Brusselse bedrijven met een diversiteitsplan op 111. Deze 111 werkgevers beschikken samen over een tewerkstelling van meer dan 50.000 werknemers.

Op 18 december 2015 vond de uitreiking van de diversiteitslabels van het Brussels Gewest plaats. 21 Brusselse bedrijven kregen een diversiteitslabel. Zij zijn erin geslaagd om op 2 jaar via concrete acties hun personeelsbestand diverser te maken.

Actiris geeft zelf het goede voorbeeld met een eigen diversiteitsbeleid en diversiteitsmanager.

Meer info ▾

Tewerkstellingsprogramma's

-

Actiris staat in voor de uitvoering en opvolging van tewerkstellingsprogramma’s voor Brusselse werkzoekenden

Het doel is om werkzoekenden die soms ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, gemakkelijker aan het werk te krijgen.

Meer info ▾

Begeleiding collectief ontslag

-

Actiris begeleidt werkgevers en ontslagen werknemers bij collectieve ontslagen. De dienst Collectief Ontslag zorgt ervoor dat alle wetten en procedures gerespecteerd worden. En de dienst informeert de ontslagen werknemers over hun rechten en plichten.

Meer info ▾

Actiris

Aantal ontvangen werkaanbiedingen Select

2012

5.250

2013

8.686

2014

9.751

2015

11.287

Plaatsingen via Select Actiris

2012

3.240

2013

5.631

2014

6.873

2015

7.379

Online werkaanbiedingen


Aantal werkgevers met account 'Mijn Actiris'
2015 11.581
2014 10.427
2013 9.533

Taaltesten

Aantal uitgevoerde taaltests
2015 19.701
2014 15.974
2013 16.604

Taalcheques

Aantal taalcheques
2015 7.916
2014 7.932
2013 7.128

Interregionale mobiliteit

Jongeren

Aantal instapstages
2015 948
2014 643
2013 149

Profiel stagiairesActiris international

Aantal stages in het buitenland
2015 214
2014 159
2013 118
2012 99

Diversiteit


Tewerkstellingsprogramma's

Doorstromingsprogramma

 • Voor langdurig werkzoekenden en rechthebbenden op een leefloon of financiële sociale bijstand.
 • Mogelijkheid om 2 jaar ervaring op te doen, aangevuld met beroepsopleiding en begeleiding op het terrein.
 • Eind 2015 volgden 691 werkzoekenden een doorstromingsprogramma.

Geco - Programmawet

 • Voor werkzoekenden die in de loop van het jaar ervoor minstens 6 maand ingeschreven zijn geweest bij een openbare tewerkstellingsdienst in een van de lidstaten van de EEG.
 • 6585 werkzoekenden maakten gebruik van dit programma eind 2015.

Geco - plaatselijke besturen

 • Biedt mogelijkheden aan gemeenten en OCMW’s.
 • Voor langdurig werkzoekenden en werkzoekenden die recht hebben of leefloon of financiële sociale bijstand.
 • Eind 2015: 2497 werkzoekenden maakten hier gebruik van.

Startbaanovereenkomst – Vormende beroepsopleiding:

 • Voor jongeren.
 • Een job in combinatie met een opleiding verhoogt kansen op de arbeidsmarkt.
 • Gericht op knelpuntberoepen in het Brussels Gewest.
 • Eind 2015: 145 jongeren met startbaanovereenkomst.

Startbaanovereenkomst – Federale globale projecten:

 • Akkoorden tussen federale staat en Brussels Gewest.
 • Medewerkers die sensibiliseren voor het milieu en openbare netheid, stadsstewards, culturele bemiddelaars in de sociale huisvesting.
 • Eind 2015: 143 arbeidsplaatsen.

Begeleiding collectief ontslag

Aantal aankondigingen
van collectieve ontslagen
Aantal beslissingen
tot collectieve ontslagen
Aantal
ontslagen werknemers
2015 15 16 2360
2014 16 13 599
2013 22 21 646